Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

General Altimax Arctic 215/55 R16 93Q radžojama

Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
ziemas riepasWi
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
Q: Apstiprināts līdza 160 km/h
EAN
XXXXXXXXXXXXX
Article Number
R-151536
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Rites pretestība F Saķere ar slapju ceļa virsmu C Trokšņu emisija 71dB
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
72,30 €

 

Ziemas riepa ar radzēm, īpaši piemērota Ziemeļvalstu apstākļiem.

Radžojamas ziemas riepas vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem, vieglajiem kravas automobiļiem, krossoveriem un apvidus auto. Radīta visskarbākajiem ziemas apstākļiem. ASV radītais General Tire zīmols piedāvā plašu riepu klāstu visām automašīnām, gadalaikiem un braukšanas apstākļiem. Komfortabla braukšana, izcila saķere uz sniega un ledus. Īpaši piemērota tādiem auto, kā Toyota Yaris, VW Passat un Skoda Octavia.

Iezīmes:

  • Platleņķa rievu sistēma
  • Virziena protektora zīmējums ar centra stabilitātes ribu
  • Reaktīvā kontūru tehnoloģiju (RCT)
  • Visu laika apstākļu dubults protektora savienojums

Ieguvumi:

  • 270 grādu multi-leņķa rievas ar tūkstošiem asu malu maksimālizē saķeri jebkurā virzienā
  • Nodrošina aktīvu ūdens novadīšanu, kamēr stingras centra ribas nodrošina lineāru stabilitāti
  • Kontūra reaģē uz dažādiem ceļa apstākļiem, lai uzturētu ciešāku kontaktu ar ceļu
  • Virsma visā riepas dzīves garumā
  • Dabiskā kaučuka un silīcija gumijas maisījums saglabā auksta laika elastīgumu un nodrošina lielisku saķeri ar slapju virsmu un ilgu, vienmērīgu nodilumu
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.