Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Vredestein Wintrac Xtreme 215/55 R16 97H XL ar loka aizsardzību (FSL)

Riepu izmērs
215/55 R16 97H XL ar loka aizsardzību (FSL) 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN
XXXXXXXXXXXXX
Preces numurs
R-132865
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
105,00 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:
VIDEO

Vredestein Wintrac xtreme ir pirmā ziemas riepa, kura ir izveidota sadarbībā ar Giugiaro Dizainu. Saķere un drošība ir saplūdušas vizuāli atraktīvā riepā: agresīvas, stingras līnijas padara W- veida protektoru iespaidīgu. Optimum Silica Processing™ (OSP™ - optimāla silīcija dioksīda apstrāde) tehnoloģiju izmantoja protektora sastāva izveidošanai. Virziena protektors nodrošina izcilu akvaplanēšanas stabilitāti. W - veida protektora zīmējums ar labi iezīmētām kontūrām, kuru pastiprina perpendikulāri sānu kanāli uz protektora izciļņiem, nodrošina riepas saķeri ar sniegu un ledu. Vissvarīgāk, ka vienmērīga spiediena sadale gar nospiedumu nodrošina nodilumizturību, tādējādi garantējot zemu trokšņu līmeni visā riepas resursu izkliedes diapazonā. Īpašības Izveidotas pēc Giugiaro dizaina Jauna līniju tehnoloģija Optimum Silica Processing™ (OSP™) protektoros Ātruma indeksi H, V un W Vienmērīga spiediena sadalīšana pa saskares zonu Priekšrocības Spēcīgs izskats, pateicoties agresīvām, taisnām līnijām Taisnas līnijas ap protektoriem labākai saķerei ar sniegu Zig-zag veida līnijas protektoru malās, labākai vadīšanai Uzlabota saķere uz mitrām virsmām Izcila akvaplanēšanas stabilitāte Viegla izmantošana uz sniega vai ledus ceļa segumiem Patiesi augsta līmeņa ziemas riepas ar labu gaitas stabilitāti un stūrēšana precizitāti Zems trokšņu līmenis Ideāla vadīšana ziemas apstākļos.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti