Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Toyo Open Country A/T+ 235/75 R15 109T XL

Toyo - Japānas riepu ražotājs, specializējies high performance vidējā cenas segmentā

Riepu izmērs
235/75 R15 109T XL 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN
4981910766483
Preces numurs
R-273339
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
78,60 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Toyo OPEN COUNTRY A/T+

Open Country A/T + īpaši radītas, lai garantētu izcilu veiktspēju un pārliecinošu izskatu. Pateicoties robustajam blokveida dizainam un asimetriskajam protektora profilam, Open Country A/T + ir perfekta riepa tiem autobraucējiem, kuri vēlas izbaudīt braukšanu pa visa veida ceļiem – no šosejas līdz pat meža ceļiem. Open Country A/T + ir uzlabots lietošanas laiks, nepārspējama vadāmība un uzlabotas iespējas braucot pa bezceļiem.

Asimetrisks Protektora Dizains

Asimetriska Profila Dizains

ĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS

  • Laba vilkme uz bezceļiem

SALONĀ

  • Mazs troksnis
  • Uzlabota stabilitāte un bremzēšana

Stiprinātas bloku malas

Stiprinātas bloku malas
Labs vilces paātrinājums

Īpašs Silīcija dioksīda protektora sakausējums

Īpašais gumijas sakausējums ar silīdcija dioksīdu nodrošina labu veiktspēju slapjā laikā, un riepas ilgtspēju, pateicoties zemajai rites pretestībai

Augstas kvalitātes riepas karkasa slāņi

Augstas kvalitātes riepas karkasa slāņi
Izcila vadāmība un stabilitāte

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti