Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Avon ZV7 185/55 R16 83V

Avon - Anglijas riepu ražotājs, labs ražojums vidējā cenas segmentā

Riepu izmērs
185/55 R16 83V 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
V: Apstiprināts līdza 240 km/h
EAN
0029142907435
Preces numurs
R-370516
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
73,30 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

ZV7

Augstas veiktspējas vasaras riepa, saķere uz mitra ceļu seguma - A

Auto vadītājiem, kuriem interesē labākā veiktspējas un drošības kombinācija.

  • Lielas perifēras rievas, kas raiti kliedē ūdeni, lai samazinātu akvaplanēšanas risku
  • Jauns protektora raksts ar 3D lamelēm, kas sekmē riepas uzsilšanu un optimizē saķeri slapjā laikā
  • Jauna polimēru tehnoloģija un sastāva jaukšanas tehnikas nodrošina labāku saķeri, samazina rites pretestību un veicina efektīvu degvielas patēriņu
  • Diska malas aizsardzība palīdz mazināt diska bojājumus*
  • Jauna trokšņu mazināšanas funkcija – samazina troksni, kas veidojas riepai saskaroties ar ceļu
  • Pieejamas daudzos izmēros no 15' līdz 18' diametrā ar ātruma indeksiem V, W un Y

*Diska malas aizsargs ir izstrādāts, lai pasargātu diska malu, nevis visu riteni. Daudziem mūsdienu riteņu dizainparaugiem var būt kupolveidīga ārējā aizsarga daļa, kas pārsniedz atloku.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti