Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Avon ZZ5 245/35 R19 93Y XL

Avon - Anglijas riepu ražotājs, labs ražojums vidējā cenas segmentā

Riepu izmērs
245/35 R19 93Y XL 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
Y: Apstiprināts līdza 300 km/h
EAN
0029142811596
Preces numurs
R-276335
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
130,70 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
VIDEO

Izstrādātas, testētas un ražotas Eiropā IATD Intelligent Asimetrisks protektora dizains sadalīts trīs pamatkategoriju zonās: i. Iekšējais plecs paredzēts, lai sniegtu augstu kontaktu spiedienu, lai veicinātu līdzsvarotu riepas protektora nobraukumu un uzlabotu saķeri ar slapju ceļu ii. Nepārtrauktas centrālās rievas, lai nodrošinātu efektīvu ūdens novadīšanu iii. Plašs nepārtraukts ārējais plecs sniedz drošu vadāmību gan slapjos, gan sausos apstākļos Paaugstināta silīcija oksīda satura protektora savienojums ar jaunāko polimēru tehnoloģijas izcilo Mitrs+ Sauss vilci un vadāmību. Opti-trikšņu tehnoloģija, lai nodrošinātu klusāku braukšanu. Divu kārtu viskozes korpuss un konstrukcija nodrošina prognozējamu vadāmību. Funkcionāli diska atloku aizsargi, lai palīdzētu aizsargāt jūsu vieglmetāla diskus no bojājumiem Jaunizveidota Tri-Arc forma, lai uzlabotu kontakta spiediena sadali un pārvietošanu un līdzsvarotu protektora nodilumu.Pārbaudītas visā Eiropā uz trasēm un autoceļiem: Dinamiska liela ātruma noturības testēšana Nirburgringā. Mitras un sausas veiktspējas pārbaudes vietās Apvienotajā Karalistē, Spānijā, Itālijā un Vācijā.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti