Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 LT255/65 R17 114/110S 8PR RWL

Riepu izmērs
LT255/65 R17 114/110S 8PR RWL 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vissezonas riepasGAN
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
S: Apstiprināts līdza 180 km/h
EAN
3528700174106
Preces numurs
R-349014
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
192,10 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:

BFGoodrich visu laiku spēcīgākā visurgājēju riepa

Priekšrocības

20% spēcīgākas sānu malas: ar race-proven CoreGard™ tehnoloģiju, lai pārvarētu grūtākos ceļu šķeršļus ar pārliecību.(1)

CoreGard tehnoloģija:Izturīgāka sānu malu gumija: izturīga pret plaisām un nobrāzumiem, atvasināta no BFGoodrich rallijos pierādītās Baja T/A®KR2 riepas. Biezāka, paplašināta pleca gumija: Palielināts gumijas biezums, kas sniedzās pāri uz sānu malām, lai vairāk aizsargātu ievainojamo sānu malas zonu. Advansēts novirzes dizains: datora paredzētu priekšmetu novirzīšana, lai tie nebojātu sānu malas.

Garāks protektora mūžš gan uz ceļa, gan blakus ceļam: lai pagarinātu Jūsu avantūru.(2)

Īpaša recepte protektora gumijai: optimāls maisījums, lai samazinātu bojājumu risku, labākai izturībai uz grants ceļiem. Advansēta riepas nospieduma forma: veicina vienmērīgāk sadalītu spiedienu, ilgākai un vienmērīgākai dilšanai. Centralizējošs protektora dizains: nodrošina palielinātu protektora bloku stabilitāti, ilgtermiņā vienmērīgākam nodilumam. Akmeņu ežektori: attur akmeņus no iesprūšanas un nodrošina protektora tīrību, lai akmeņi neieurbtos gumijā.

Agresīva visurgājēju vilce: Pārspēj RMA lielas sniega vilces prasības.(3) Lai Jūs pārliecinoši sasniegtu savu mērķi.

Cērtoši sānu balsti: Izvirzīti sānu malu gumijas bloki, kas nodrošina lielāku vilci dubļos, sniegā un grantī, it īpaši, braucot ar pazeminātu gaisa spiedinu riepās. Pret dubļu bloki: Pacelti bloki riepas plecu daļā veicina blīvu dubļu piku atstumšanu, uzlabotai vilcei, braucot pa dubļainu un mīkstu zemi. Izrobota pleca dizains: Sadalīti pleca bloki, kas nodrošina leilāku vadāmību mīkstā zemā un dziļā sniegā. Slēgtas 3-D lameles: 3-D aktīvu lameļu tehnoloģija, kas nodrošina vairāk asas malas ievērojami palielinātai saķerei sniegā. 3 kalnu virsotņu sniegpārsla: Pārspēj Gumijas ražotņu asociācijas (RMA) liela sniega vilces prasības.

(1) Uzlabojumi ir atkarīgi no riepas izmēra. 20% uzlabojumi ir balstīti uz iekšējo sānu malu plīsumu pārbaudes rezultātiem, kas iegūti no simulētas sānu malu agresijas testēšanas mašīnas (patents iesniegts US20120245859A1) iepretīm BFGoodrich® All-Terrain T/A KO riepai, ar izmēru LT265/70R17. Patiesie braukšanas rezultāti var variēt.

(2) Uz ceļa: Pamatojoties uz iekšējiem nodiluma testiem iepretīm BFGoodrich® All-Terrain T/A KO riepu ar izmēru LT 265/70R17 Apvidus jeb Off-Road: Pamatojoties uz trešās partijas pasūtītu grants izturības testu iepretīm BFGoodrich® All-Terrain T/A KO riepu ar izmēru LT 265/70R17.

(3) Sniegs: Pamatojoties uz trešās partijas sniega vilces testiem iepretīm BFGoodrich® All-Terrain T/A KO riepu ar izmēru LT 265/70R17, izmantojot ASTM F1805 testu. Vilce dubļos: Pamatojoties uz iekšējiem, subjektīviem dubļu testiem iepretīm BFGoodrich® All-Terrain T/A KO riepai ar izmēru LT 265/70R17.

Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti