Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 2 LT285/75 R16 116/113Q POR RWL

Riepu izmērs
LT285/75 R16 116/113Q POR RWL 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
Q: Apstiprināts līdza 160 km/h
EAN
3528703288916
Preces numurs
R-300760
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
220,20 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:

Nopietniem bezceļa entuziastiem (20% uz ceļa, 80% bezceļa)

Priekšrocības:

Mud-Terrain T / KM2 nejoko. Paredzētas dubļiem, tās ir konstruētas, lai pārvarētu gandrīz jebkuru bezceļa šķērsli

Spēcīgāki sānu sienu kordi: Mazāk neaizsargātām sānu malām

Agresīvs sānu sienu protektors:

  • Lai iegūtu vairāk saķeres un labāku sānu aizsardzību Iegriezumu un bojājumu noturīgs sānu malu savienojums
  • Iztur akmeņus un citus raupjus šķēršļus

Raksturojums:

  • Performance un dizains ir uzlabots, lai sniegtu nopietniem bezceļu entuziastiem veiktspēju , kas tiem vajadzīga, ar stiprāku, labākas veiktspējas riepu nekā viņi ir pieraduši
  • Lieli sānu sienu kordi līdz 33% stiprāki nekā iepriekšējās paaudzes riepas
  • Pagarinātas sānu sienas nozīmē lielāku saķeri, jo īpaši risēs un mīkstas augsnes apstākļos
  • Sānu savienojums ir ļoti izturīgs pret šķembu bojājumiem, ko rada klintis
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti