Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Bridgestone Blizzak WS80 225/55 R18 98H

Riepu izmērs
225/55 R18 98H 
Pieejamība
ierobežots akciju
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN
3286340910613
Preces numurs
R-273361
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
167,70 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Bridgestone Blizzak WS80 ir mūsu labākā ziemas riepa, kas ir veidota vieglo auto un mazo mikroautobusu vadītājiem, kuri alkst pēc pārliecinošas vadāmības izaicinošos ziemas braukšanas apstākļos. Šī riepa nodrošina drošu vadāmību un apstāšanās spēju gan sniegā un slapjdraņķī, gan uz ledus.

Varenās molekulas
Jauns hidrofīls pārklājums reaģē uz ārējiem elementiem, veicinot bremzēšanas un apstāšanās jaudu uz sniega un ledus. Advansētais Multicell Compount® ar Nano Pro-Tech® darbojās molekulārā līmenī, lai saglabātu plastiskumu aukstumā.

Optimizēta konstrukcija
Jauna dobumu forma vienmērīgi izlīdzina saskares spiedienu virsmas laukumā, kas saskarās ar ceļu, veicinot vienmērīgu nodilumu un labāku vadāmību sausā laikā, kā arī sniegā un uz ledus.

Nopietns protektors
Cietās daļiņas darbojās kā mikroskopiskas radzes, nodrošinot pārliecinošu saķeri un bremzēšanu uz ledus. 3D zigzaga lameles veidotas ar asām malām, protektora blokiem tamdēļ nezaudējot stingrumu un stīvumu. Bloku malas ir izteiktākas par 20% (salīdzinot ar WS70), labākai vadāmībai sniegā un slapjdraņķī.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti