Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Continental ContiEcoContact 3 145/70 R13 71T

Continental - Vācu riepu ražotājs, kvalitatīvs produkts augstākajā cenu segmentā

Riepu izmērs
145/70 R13 71T 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN
4019238258899
Preces numurs
352007000
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
64,90 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
VIDEO

Drošāka bremzēšana kompaktām automašīnām.

ContiEcoContact ™ 3 ir riepa no ContiEcoContact produktu līnijas, kas garantē drošību un efektivitāti kompaktās un vidējās klases automašīnām. Tās asimetrisks protektora dizains nodrošina optimālu kontaktu ar zemi un tādējādi saīsina bremzēšanas ceļu uz slapjas un sausas virsmas.Elastīga silīcija savienojums ļauj ciešu sasaisti starp riepām un virsmu tā, ka augsta vilce var tikt garantēta pat uz slapjas un sausas virsmas.

Kompaktklases automobiļiem. Vācijā izstrādāta Continental premium segmenta riepa, kas nodrošina optimālu bremzēšanas veiktspēju un drošību. Liels noskrējiens un zems degvielas patēriņš. Vadošie autoražotāji uzticas ContiEcoContact™ 3 riepām, iekļaujot tās oriģinālaprīkojumā tādiem modeļiem kā Fiat Grande Punto, Ford Fiesta un VW Polo.

Uzsvars:

  • samazina bremzēšanas attālumus uz mitriem un sausiem ceļiem, līdz pat viena automobiļa garumam
  • ļoti labs saķere, jo īpaši braucot līkumos uz slapjiem ceļiem
  • liels nobraukums un zems degvielas patēriņš
  • Salīdzinot ar ContiEcoContact ™ EP
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti