Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Continental VancoCamper 195/75 R16CP 107R 8PR

Riepu izmērs
195/75 R16CP 107R 8PR 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
R: Apstiprināts līdza 170 km/h
EAN
4019238446227
Preces numurs
D-112443
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
102,10 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:

Kempinga karavānām Mūsdienu kemperi ir augsto tehnoloģiju transportlīdzekļi, kas liek nebeidzamajam sapnim par pagarinātu brīvdienu mobilitāti piepildīties.

Tāpēc karavānas pieprasa drošāku transportlīdzekļa veiktspēju, kas īpaši uzmanības centrā liek riepas. VancoCamper ™ atbilst kempinga automobiļu ražotājuun karavānu prasībām, par Caravaning nospiediet un kemperi paši. Tas atbilst īpašam 'CP' (Camping Pneu -Kempinga Riepa) riepas standartam. No VancoCamper ™ koncepcija ir izmantot ilgu labi pierādītu Vanco tehniku, optimizēt savu darbību izcilām motokaravānu prasībām un tādējādi rūpēties par šī īpašā mērķa segmenta vajadzībām.

Droša mobilitāte. Riepas autofurgoniem. Stabilitāte un droša saķere autofurgoniem. Vācijā izstrādāta Continental premium segmenta riepa, kas nodrošina optimālu bremzēšanas veiktspēju un drošību. Uzlabota braukšanas stabilitāte autofurgoniem ar noslogotu aizmugurējo asi. Vadošie autoražotāji uzticas Vanco™ Camper riepām, iekļaujot tās oriģinālaprīkojumā tādiem modeļiem, kā Fiat Ducato, Renault Master un Ford Transit.

Uzsvars:

  • Augsta drošība kemperu piemērošanai
  • Izturīga konstrukcija, lai uzlabotu izturību skarbā tūrisma vidē
  • Samazināts bremzēšanas ceļš uz slapjas virsmas
  • Papildus braukšanas stabilitāte aizmugurējo smago kravu karavānām
  • Gari apkopes intervāli, tā, kā riepas gaisa spiediens tiek turēts pastāvīgi virs minimālā spiediena
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti