Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Continental VancoEco 215/65 R16C 109/107T 8PR

Riepu izmērs
215/65 R16C 109/107T 8PR 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN
4019238539363
Preces numurs
R-216079
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
151,10 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Ekonomija un drošība ikdienas lietošanai: Jaunais VancoEco ™ vieglajiem kravas automobiļiem un minibusiem.

Continental ir pievienojis tās diapazonam jaunu riepu ar ietaupīšanas iespējām, kas ir speciāli izstrādātas minibusiem, piemēram, Mercedes Sprinter, Ford un Volkswagen T5. Jaunais VancoEco ir ap 30 procentiem mazāka rites pretestība, kas var ietaupīt aprēķinātos četrus procentus degvielas un emisijas. Tajā pašā laikā, inženieriem ir izdevies saglabāt īsu bremzēšanas distanci uz sausa un slapja ceļa un likt riepai saglabāt performaci kā automašīnu riepai.

Liels ietaupījumu potenciāls ir iespējams pateicoties diviem projektēšanas pasākumiem, kas kopā ievērojami palīdz samazināt rites pretestību. Jaunajai transportiera riepai ir silīcija protektora savienojums, kā tas, kas jau tiek izmantots automašīnu riepām. Turklāt, protektora dizains transportētāju riepai ir izmainīts tā, lai deformācija, kurai visas riepas tiek pakļautas, kad protektora elementi saskaras ar zemes kontaktu zonu, varētu tikt ievērojami samazināta. Abi pasākumi apvienojumā ar ļoti seklu riepu kontūru, ļauj līdz pat 30 procentiem mazāku rites pretestību.

Uzsvars:

  • Efektīvas izmaksas, jo optimizēta rites pretestība.
  • Īss bremzēšanas ceļš, pat uz slapjām virsmām.
  • Vadāmība kā vieglajam auto.
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti