Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Continental VancoFourSeason 2 205/65 R16C 107/105T 8PR Dubultapzīmējums 103H

Pieejamība
Noliktavā
riepas
vissezonas riepasGAN
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN
4019238528015
Article Number
R-201798
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Rites pretestība E Saķere ar slapju ceļa virsmu B Trokšņu emisija 73dB
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
133,80 €

 

Tehniskie dati: Maksimāla ekonomija visos gadalaikos. Pateicoties nodiluma-optimizētam visiem laika apstākļiem piemērotam gumijas savienojumam ar Vanco ™ 2

FourSeason, kopā ar tās pastiprinātu dizainu un ribu, šīs riepas piedāvā maksimālu nodilumizturību un ilgu kalpošanas laiku. Kā rezultātā, tās nodrošina izcilu ekonomiju visu gadu. Augsta drošība vasarā, pateicoties lieliskai vadāmībai uz sausiem ceļiem. Datoru optimizēta piķa ģeometrijas izmantošana nozīmē stingrākus protektora blokus, apvienojot bloku un joslu dizaina priekšrocības, nodrošinot lielāku protektora stabilitāti ideālai vadāmībai uz sausiem ceļiem. Izcila drošība, izmantojot ziemā, pateicoties uzticamai vilces un bremzēšanas veiktspējai.

Protektora zīmējums uz Vanco ™ FourSeason 2 piedāvā lielu skaitu rievu un gropju maksimālai saķerei uz ceļiem ziemā. Turklāt plašās gareniskās un sānu rievas nozīmē optimālu ūdens un šķīdoņa dispersiju. Riepa tādējādi nodrošina labāko iespējamo drošību ziemā, sniedzot drošu saķeri un bremzēšanas veiktspēju.

Uzsvars:

  • Maksimāla ekonomiju visos gadalaikos.
  • Augsta drošība vasarā, pateicoties.lieliskajai vadāmībai uz sausiem ceļiem.
  • Izcila drošība, izmantojot ziemā, pateicoties uzticamai vilces un bremzēšanas veiktspējai.
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.