Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Continental VancoWinter 2 215/60 R16C 103/101T 6PR

Riepu izmērs
215/60 R16 103/101T  Mainīt 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN
4019238414929
Preces numurs
R-158674
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
240,00 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 4-6 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk kā 10,000 riepu noliktavā
Bieži vien tiek nopirkti kopā:
 • Kopsumma:
  1.015,80
  1 x Continental VancoWinter 2 215/60 R16C 103/101T 6PR =
  240,00 €
  1 x DeltiGrip DeltiGrip - 4718221 =
  55,80 €

Robustas un drošas ar lielisku saķeri.

Ziemas izmantošanai maziem komerciāliem transportlīdzekļiem un mikrobusiem. Komerciālā satiksme saskaras pastāvīgu laika un ekonomisko spiedienu. Savukārt šis spiediens rada lielas prasības pret mikrobusu riepu īpašībām. Ziemas apstākļos, īstā ziemas riepa var ne tikai palīdzēt padarīt braukšanu ar pasažieriem un kravu drošāku, bet arī samazināt neveiktu vai novēlotu piegāžu risku.

VancoWinter ™ līnija tradicionāli ir etalons optimālai ziemas drošībai un performancei mikrobusiem. Produktu līnija ir pierādījusi sevi vairākkārt ar testiem plašsaziņas līdzekļos un ikdienas pielietojumu. VancoWinter ™ 2 ir jaunais augstas vilces eksperts drošai preču un cilvēku pārvadāšanai ziemā. Tās patiesais ziemas sniegums atbilst sniegpārsliņas marķējuma prasībām, kā paredzēts RMA testēšanas standartos.

Jūsu ieguvumi:

 • Optimizēts bremzēšanas efekts uz sniega un ledus.
 • Auto-orientēta vadāmība sniegā.
 • Izdevīgas pat ziemā.
 • Izcila aizsardzība pret akvaplanēšanu un droša vadāmība mitros apstākļos .
 • Izturīga konstrukcija.
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti
x