Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Continental WinterContact TS 850 175/65 R14 86T XL

Riepu izmērs
175/65 R14 86T  Mainīt 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN
4019238594218
Preces numurs
R-244379
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
83,70 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 4-6 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk kā 10,000 riepu noliktavā
Bieži vien tiek nopirkti kopā:
 • Kopsumma:
  354,90
  1 x Continental WinterContact TS 850 175/65 R14 86T XL =
  83,70 €
  1 x DeltiGrip DeltiGrip - 190 =
  20,10 €

ContiWinterContactTM TS 850 - Jaunas ziemas riepas kompaktiem un vidēja lieluma automobiļiem Jaunais ContiWinterContact TS 850 dosies ceļā ar daudzām novatoriskām tehniskām iezīmēm.

Tas piedāvā vēl labāku saķeri nekā tā priekšgājējs uz tipiskirm ziemas ceļiem, kā arī īsāks bremzēšanas ceļš uz slapja seguma, uzlabota vadāmība, ilgāks nobraukums un samazināta rites pretestība. Lai padarītu riepu drošāku, izmaksu ziņā efektīvāku un videi draudzīgāku, Continental inženieri pārliecinās, ka visas ziemas riepas strukturālās daļas ir patiesi labākajā līmenī.

Uzsvars:

 • Uzlabota bremzēšana uz sniega, ledus un slapjiem ceļiem
 • Izcila braukšanas stabilitāte visos ziemas apstākļos
 • Ekonomiskāka, pateicoties samazinātai rites pretestībai un palielinātai braukšanas veiktspējai

Jūsu drošībai, uzlaboti visi veiktspējas rādītāji. Kompaktās un vidējās klases automašīnām. Izcila riepa aukstiem un slapjiem ziemas apstākļiem.

Vācijā izstrādāta Continental premium segmenta riepa, kas nodrošina optimālu bremzēšanas veiktspēju un drošību. Uzlabota bremzēšanas veiktspēja uz apledojušiem, sniegotiem un slapjiem ceļiem. Vairākkārtēja neatkarīgo žurnālu testu uzvarētāja, tajā skaitā, Auto Motor Sport (izdevums 20/2013, 225/50 R17). Arī ADAC testā ContiWinterContact™ TS 850 tika novērtēta kā 'laba' (izdevums 10/2013, 225/45 R 17)

Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti
x