Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Dunlop Grandtrek ST 20 215/65 R16 98S

Riepu izmērs
215/65 R16 98S 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
S: Apstiprināts līdza 180 km/h
EAN
5452000477606
Preces numurs
R-258895
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
99,50 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Apraksts:

Dunlop ST20 ir SUVu jeb pilsētas džipu riepa, kas speciāli izstrādāta tā, lai atbilstu Toyota RAV4 stilam, redzējumam un imidžam. Tā tiek arī eksluzīvi montēta aizraujošajai Nissan X-Trail. Visaptverošas riepas ar brīnišķīgām ripošanas spējām, riepai ir ļoti laba vadāmība uz dažādām virsmām un tā izceļas ar savu zemo dūcošo troksni.

Tehnoloģija (Raksturīgās īpatnības):

  • Riepa ar M+S marķējumu un protektora rakstu, kas piemērots dažādiem laikapstākļiem un kas veicina vilci visu gadu cauri, kā arī uzlabo vadāmību slapjumā.
  • Riņķveidīgas protektora rievas veicina ūdens kliedēšanu no pēdām, lai radītu izcilu vilci uz slapjas virsmas.
  • 5-Pitch Technology™ samazina trokšņus, klusākai braukšanai.
  • Melnām, robotām sānu malām un melniem reljefa burtiem ir stilīgs efekts.

Priekšrocības patērētājam:

  • Ļoti laba nodilumizturība.
  • Zems trokšņu līmenis.
  • Izcila bremzēšana gan slapjos, gan sausos apstākļos.
  • Zems degvielas patēriņš.
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti