Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Dunlop SP Sport 01 A ROF 225/45 R17 91W *, runflat

Riepu izmērs
225/45 R17 91W  Mainīt 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
W: Apstiprināts līdza 270 km/h
EAN
4038526286000
Preces numurs
R-149539
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
107,70 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 4-6 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk kā 10,000 riepu noliktavā
Bieži vien tiek nopirkti kopā:
 • Kopsumma:
  456,50
  1 x Dunlop SP Sport 01 A ROF 225/45 R17 91W *, runflat =
  107,70 €
  1 x Castrol MAGNATEC Professional A5 5W-30 5 0 0 =
  25,70 €

<p style='text-align: justify,'><strong>Dunlop SP Sport 01 tika izstrādātas kā daudzfunkcionālas riepas, paredzētas kā dizaina un konstrukcijas ziņā papildinošs oriģinālais aprīkojums vadošo auto ražotāju jaunākajiem transportlīdzekļiem.</strong> <br /><br />SP Sport 01 un SP Sport 01A riepas nav paredzētas braukšanai temperatūrās, kas tuvojās mīnusgrādiem, caur sniegu un uz ledus. No ārpuses Dunlop SP Sport 01 satur 100% Silica protektora sastāvu, kas palielina saķeri uz sausas un slapjas virsmas, pie reizes samazinot rites pretestību un nodilumu. Gumijas maisījums ir veidots asimetriskā Tri-Area-Tread dizainā, kas ir sadalīts trīs protektora segmentos, lai apvienotu trīs aspektus – vienmērīgu gaitu, sportiskumu un drošību. <br /><br />No iekšpuses SP Sport 01 atrodās dubultas tērauda jostas, stiprinātas ar Dunlop Jointless Band (JLB) – spirālē satīts neilons, kas nodrošina ātrgaitas izturību un samazina svaru. Riepai ir ar viskozes auklu stiprināts apvalks, lai uzlabotu braukšanas kvalitāti un aramīda stiprināta borta stieple, kas nodrošina ciešu riepas un diska savienojumu. Dunlop SP Sport 01 riepām ir simpātisks grafisks sānu malas dizains no gludiem, melniem, reljefa burtiem uz robotas joslas. Katram izmēram iekļauta diska aizsargmala, lai saudzētu riteņus.</p>

Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti
x