Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Fulda 4x4 Road 265/65 R17 112H

Riepu izmērs
265/65 R17 112H  
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN
5452000358868
Preces numurs
R-135488
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
135,50 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Uzticamas SUV automašīnu riepas, kas nodrošina klusu un komfortablu gaitu, kā arī papildu saķeri Fulda 4x4 Road riepas ir izgatavotas, lai mūsdienu SUV automašīnu vadītājiem nodrošinātu klusu un komfortablu gaitu par kvalitātei atbilstošu cenu. Tās ir izturīgas riepas, kas nodrošina lielisku saķeri, kad tas visvairāk nepieciešams. Īsāks bremzēšanas ceļš uz slapjas ceļa virsmas. Klusa un komfortabla braukšana. Uzlabota noturība pret bojājumiem.

Īsāks bremzēšanas ceļš uz slapjas ceļa virsmas .Gūstiet priekšrocības no īsāka bremzēšanas ceļa lietainos laikapstākļos. 4x4 Road riepām ir uzlabots silīcija oksīda sastāvs, kas optimizēts, lai nodrošinātu augstāku saķeres līmeni, jo īpaši slapjos laika apstākļos.

Klusa un komfortabla braukšana. Baudiet katru braucienu ar savu SUV automašīnu, pateicoties riepām, kuru konstrukcija nodrošina iespēju braukt mierā un klusumā. 4x4 Road riepu protektora bloku izkārtojums samazina vispārējo riepu troksni.

Uzlabota noturība pret bojājumiem. Ar augstas veiktspējas karkasa konstrukcijas uzbūvi 4x4 Road riepas ir izturīgākas pret triecieniem un sitieniem, kas parasti bojā riepas.

Īsāks bremzēšanas ceļš uz slapjas ceļa virsmas. Bremzēšanas ceļš uz slapjas ceļa virsmas ir par 2,9 metriem īsāks,* pateicoties pilnam silīcija oksīda sastāvam un asajām malām, kas ar apakšējo kontaktvirsmu iziet cauri ūdens slānim. AquaFlow gropes stipra lietus laikā ātri izvada ūdeni.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti