Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Fulda Conveo Tour 2 215/70 R15C 109/107S

Riepu izmērs
215/70 R15C 109/107S 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
S: Apstiprināts līdza 180 km/h
EAN
5452000666062
Preces numurs
R-348535
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
90,50 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Izturīga vieglo kravas auto riepa, kas nodrošina efektīvu degvielas patēriņu un izcilu sniegumu uz slapjiem ceļiem.

Riepai Conveo Tour 2 ir jauna un uzlabota riepas konstrukcija, kas izstrādāta īpaši vieglajiem kravas auto. Tā ir izturīga un nodrošina efektīvu degvielas patēriņu, kā arī izcilu noturību pret akvaplanēšanu.

  • Samazināts degvielas patēriņš un uzlabota izturība
  • Izcils sniegums uz slapjiem ceļiem
  • Izcila vācu tehnoloģija par izdevīgu cenu

Degvielas patēriņa efektivitāte

Jaunajā EcoTread konstrukcijā ir daudz ierobojumu, kameru un rādiusu, kas samazina protektora deformēšanos un nodrošina maksimāli efektīvu degvielas patēriņu.

Izturība/ilga kalpošana

Optimizētās konstrukcijas un karkasa formas dēļ robustā konstrukcija uzlabo izturību.

Teicama akvaplanēšanas pretestība

Daudzās AquaFlow rievas ir veidotas no 3 īpaši lielām gredzenveida rievām, kas vēl labāk novada ūdeni.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti