Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Fulda Kristall Control SUV 235/60 R18 107H XL

Fulda - Goodyear meitas uzņēmuma kvalitatīvs produkts vidējā cenu segmentā. Melns. Plats. Spēcīgs.

Riepu izmērs
235/60 R18 107H XL 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN
5452000487629
Preces numurs
R-342340
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
127,50 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:

Fulda Kristall Control SUV

Augsta snieguma SUV automašīnu riepas smagiem ziemas apstākļiem.

  • Izcila vadāmība uz sniegotas ceļa virsmas
  • Uzlabota SUV automašīnu stabilitāte
  • Liels nobraukums

Galvenās priekšrocības

SUV riepu bloku stiprinājumi
Izvirzījumi starp centrālajiem blokiem padara protektoru izturīgāku, uzlabojot SUV automašīnu stabilitāti uz sausiem ceļiem.

SnowCatcher tehnoloģija
Riepas centrālās gropes kopā veido savstarpēju bloķējošu sistēmu, kas braukšanas laikā iespiežas sniegā, saglabājot kustību smagos sniega apstākļos un nodrošinot lielisku vadāmību sniegotos apstākļos.

3D burbuļa lameles
Taisnās lameles protektora virsmas virspusē ļauj izmantot lielāku gumijas apjomu. Šāda forma apvienojumā ar 3D šūnveida lamelēm rada izturīgākus blokus, kas uzlabo vadāmību un nodrošina lielisku sniegumu uz sausiem ceļiem ziemas apstākļos.

Nodrošina optimizētu atbalsta virsmas formu ar vienmērīgu spiediena sadali, kā rezultātā rodas vienmērīgs nodilums
Plakana un plata (Schwartz, Breit, Stark) karkasa forma lielākam nobraukumam.

Īpaši izstrādāta sastāva tehnoloģija – viegla konstrukcija
Samazināts enerģijas zudums nodrošina arī samazinātu degvielas patēriņu.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti