Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Goodyear Eagle NCT 5 EMT 255/50 R21 106W *, runflat VSB

Goodyear - ASV riepu ražotājs, kvaliatīvs ražojums augstākajā cenu segmentā

Riepu izmērs
255/50 R21 106W *, runflat VSB 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
W: Apstiprināts līdza 270 km/h
EAN
5452000995209
Preces numurs
R-147113
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
424,30 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Goodyear Eagle NCT 5 ir videi draudzīgs riepas. Eagle NCT 5 iegūst no jaunākajām attīstības un ražošanas metodēm, lai optimizētu enerģijas un resursu izmantošanu. Jaunizstrādātais silīcija bāzes protektora savienojums samazina enerģijas daudzumu, lai liktu riepai ripot. Tas ļauj samazināt degvielas patēriņu līdz pat 5%, salīdzinot ar tās priekšgājēju, kā rezultātā ievērojami samazinātas CO2 emisijas. Goodyear EMT (Extended Mobility Tire- Palielinātas mobilitātes riepa) / ROF (RunOnFlat) riepu tehnoloģija ļauj autovadītājam nobraukt līdz pat 50 jūdzēm ar ātrumu līdz 50 mph ar pilnīgi tukšu riepu, tādējādi novēršot iestrēgšanu autoceļa nomalē ar tukšu riepu, kas paliek pagātnē. Ievērojami Palielinātas mobilitātes riepas arī palīdz izvairīties no negadījumiem, ko izraisa pēkšņa deflācija. Šīm riepām vairs nav vajadzīgi īpaši riteņi kaut arī zema spiediena kontroles sistēmu izmantošana (lai gan ne būtiska) ir ieteicama. Nav nepieciešama sarežģīta montāžas procedūra , lai uzmontētu riepas, ko var uzstādīt, izmantojot standarta riepu montāžas iekārtas.
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti