Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Goodyear OptiGrip 225/55 R16 99V XL

Riepu izmērs
225/55 R16 99V  Mainīt 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
V: Apstiprināts līdza 240 km/h
EAN
5452000877888
Preces numurs
R-164022
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
121,50 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:

Riepas, kas saglabā veiktspēju arī pēc nodilšanas

  • Augsta noturība pret akvaplanēšanu
  • Labāka bremzēšanas distance un vadāmība uz slapjas ceļa virsmas
  • Dinamiska vadāmība uz sausas ceļa virsmas Komfortabla braukšana

Goodyear OptiGrip ir riepas, kas saglabā veiktspēju arī pēc nodilšanas.

Augsta noturība pret akvaplanēšanu. Baudiet veiktspēju slapjā laikā visu riepu kalpošanas laiku. Kad protektora virsma dilst, atklājas slēptās rievas, kas darbojas kā jauni ūdens novadīšanas kanāli. Pat pēc 20000 km OptiGrip nodrošināja joprojām labāku noturību pret akvaplanēšanu salīdzinājumā ar testēto vadošo konkurējošo ražotāju jaunu riepu sniegumu.*

Labāka bremzēšanas distance un vadāmība uz slapjas ceļa virsmas. OptiGrip riepas ar SmartWear tehnoloģiju nodrošina lielisku bremzēšanu un vadāmību uz slapjas ceļa virsmas. Apakšējā slāņa slēptās rievas un jauns protektora gumijas sastāvs paildzina riepu kalpošanas laiku. Kad OptiGrip riepas tika testētas pēc 30000 km, tās uzrādīja par 20% īsāku bremzēšanas ceļu un divreiz labāku vadāmību uz slapjas ceļa virsmas salīdzinājumā ar konkurējošo ražotāju riepām.*

Dinamiska vadāmība uz sausas ceļa virsmas. Pateicoties unikālam 3D bloķēšanas mehānismam un divu slāņu konstrukcijai, OptiGrip riepas nodrošina dinamisku vadāmību arī uz sausas ceļa virsmas. Virsējais slānis nodrošina optimālu stingrību vadāmībai sausos laikapstākļos un paildzina riepu kalpošanas laiku.

Klusa un komfortabla braukšana. Protektora zīmējums konstruēts tā, lai samazinātu trokšņu līmeni un brauciens būtu klusāks un komfortablāks.

* Testētas 2008. gada aprīlī, salīdzinot ar divu vadošo konkurējošo ražotāju riepām, testēšanu veica TÜV SÜD Automotive, riepu izmēri: 225/45R17; automašīna: VW Golf; atskaite Nr. 76230122-1

Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti