Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Goodyear Wrangler HP All Weather 235/70 R17 111H XL

Riepu izmērs
235/70 R17 111H  Mainīt 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN
5452000988164
Preces numurs
R-112028
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
127,40 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:

Vieda 4x4 riepa, kas sniedz jums maksimālu veiktspēju visa gada garumā Lielisks sniegums visu gadu Agresīva saķere mitros un ziemas laika apstākļos Akvaplanēšanas pretestība Kluss, komfortabls brauciens Lielisks sniegums visu gadu Pieredziet augstu veiktspēju visos gadalaikos ar nelīdzenu riepu, kas ir aprīkota ar visu laikapstākļu savienojumu. SmartTRED Weather Reactive tehnoloģija pielāgojas ceļa apstākļiem, lai jūs varētu izmantot to pašu riepu komplektu visu gadu. Agresīva saķere mitros un ziemas laika apstākļos Iegūstiet grūtu darba apstākļu saķeri gan uz ceļa, gan bezceļam. Wrangler HP All Weather piedāvā dziļas un plašas protektora rievas, kas novada dubļus, lai palīdzētu jums pārvarēt reljefa izaicinājumu. Protektora centrs nodrošina lielāku saķeri uz slidenām virsmām. Akvaplanēšanas pretestība Protektora rievas nodrošina, ka ūdens tiek strauji izkliedēts, lai palīdzētu jums saglabāt optimālu kontroli mitros apstākļos.

Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti