Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Michelin Energy Saver+ 205/60 R16 92V AO

Pieejamība
ierobežots akciju
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
V: šīs riepas ir atļauts izmantot līdza 240 km/h lielā ātrumā!
EAN
3528706733574
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Rites pretestība B Saķere ar slapju ceļa virsmu A Trokšņu emisija 70dB
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
134,10 €

 
Optimizēts profils Palielināta drošība: 10% lielāks riepu nospiedumu dod labāku kontaktu ar ceļu un lielisku saķeri (2). Eco N Grip Palielināts degvielas ietaupījums ar izcilu ilgmūžību: Jaunā patentētā Eco 'N' Grip tehnoloģija izmanto protektora savienojumu ar paaugstinātu molekulāro kohēziju, lai samazinātu siltuma uzkrāšanos. Zem-protektora kārta Palielināts degvielas ietaupījums: Michelin ir pievienojis īpašu zem protektora slāni, kas satur ļoti zemas rites pretestības polimērus, lai samazinātu degvielas patēriņu. Likumīgas piezīmes: (1) Novērtētas ar vidējo ietaupījumu Michelin ENERGYTM Saver + salīdzinot ar savu priekšgājēju, benzīna transportlīdzekļiem, pamatojoties uz rites pretestības testu, ko veica TÜV SÜD 2012.gadā (uz 175/65 R 14 T un 195/65 R 15 H) un aprēķinātu virs vidējā dzīves ilguma Michelin riepām (ti, 45 000 km - 2012 iekšējais apsekojums). (2) Salīdzinot ar savu priekšteci, 16 'izmēram, 205mm profila platumam un vairāk. Lai nodrošinātu jūsu riepu kvalitāti un veiktspēju, lūdzam lejupielādēt mūsu drošības ieteikumus, lai uzzinātu vairāk mūsu drošības un izmantošanas ieteikumus.
Riepu marķējums / efektivitātes klase

We sell new cars tyres which are not older than 2 years.

In this case, the following efficiency classes are valid: Roll resistance: B, Wet grip: A, Trokšņu emisija: 70 dB.

Gadījumā, ja riepa ir ražota pēc 01.07.2012, jāņem vērā pa kresi esošā grafika marķējums.

Montažas serviss Jūsu dzivesvietas tuvumā
Lūdzu norādiet Jūsu pasta indeksu un/vai pilsētu, lai mēs varētu atrast montāžas partneri Jūsu tuvumā.

Mēs varam uzmontēt
jūsu riepas

Izvēlieties vienu no
mūsu montāžas partneriem
savā apvidū

Kā tas darbojas
1. Meklēt montāžas partneris
2. Paredzēt
3. Fit riepas

Michelin – mçs Jûs vedam tâlâk.

Mûsu dibinâtâju, Edouard un André Michelin, vîzija ir bijusi vadlînija MICHELIN zîmola attîstîbai variâk nekâ 125 gadus: padarît braukðanu tik vienkârðu, droðu un çrtu, cik iespçjams – vispirms ar novatoriskâm riepâm un diskiem, pçctam ar ceïu kartçm, ceïveþiem un ieguldîjumiem ceïu infrastruktûras uzlaboðanâ. Turklât notikusi arî aktîva iesaistîðanâs vides aizsargâðanas jautâjumos, lai mûsdienu mobilitâte bûtu ilgtspçjîga, toties videi nekaitîga.

Katru gadu Michelin kompânija saraþo vairâk nekâ 178 miljonus riepas 68 raþotnçs, 17 valstîs, kamçr tâs tirdzniecîbas tîkli darbojâs vairâk nekâ 170 valstîs. Produktu piedâvâjums ir daudzveidîgs: no velosipçdu, vieglo un smago automaðînu, motociklu un traktoru riepâm lîdz piectonnîgu augsnes apstrâdes maðînu riepâm. Michelin visâ pasaulç nodarbina 111,700 cilvçkus un ir îpaðnieks vienai no senâkajâm un slavenâkajâm preèu zîmçm pasaulç – leìendârajam Michelin cilvçciòam.

Mçrítiecîga attîstîba: MICHELIN Total Performance

Jaunu produktu izstrâdç, Michelin uzticîgi îsteno "MICHELIN Total Performance" jeb “ Pilnîgas veiktspçjas” konceptu, kas balstîts pecîzos standartos vienmçr katrâ riepâ izstrâdât vairâkas veiktspçjas îpatnîbas, lai sasniegtu optimâlu rezultâtu. Mçs ievçrojam ðo filozofiju ne tikai standarta produktu izstrâdç, bet arî motosportâ. Daudzas tehniskas inovâcijas palîdz atvieglot slodzi, kas tiktu radîta videi, autovadîtâjiem un uzòçmumiem. Acîm nemanâmi, paslçpti riepu apvalkos, protektora dizainâ un gumijas sastâvâ ir MICHELIN riepu maksimâlais potenciâls, piedâvâjot izcilu saíeri, ilgu kalpoðanas mûþu un samazinâtu degvielas patçriòu, pateicoties zemai rites pretestîbai.

Lai labâk saprastu apstâkïus, kâdiem riepas ir pakïautas ikdienas lietoðanâ, Michelin 2014. gadâ sâka unikâlu pçtniecîbas projektu – 'ceïu lietoðanas labratorija' jeb Road Usage Lab. Eiropâ 3 000 vadîtâju transportlîdzekïiem tika pielikti îpaði mçrîðanas rîki, kas ierakstîjua informâciju par riepas lietoðanu. Ðos atklâjumus izmanto jauno modeïu izstrâdç, padarot tos piemçrtotâkus reâlu auto vadîtâju vajadzîbâm.