Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Michelin Pilot Sport PS2 225/40 R19 93Y XL ar loka aizsardzību (FSL)

Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
Y: šīs riepas ir atļauts izmantot up to 300 km/h lielā ātrumā!
EAN
3528702980330
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Rites pretestība E Saķere ar slapju ceļa virsmu B Trokšņu emisija 70dB
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
211,90 €

 

Jaunais Michelin Pilot Sport PS2 var optimāli palielināt Jūsu auto dzinēja spējas uz ielas. Jauda un sportiskums būs redzami bez kompromisiem. Optimāla jaudas transmisija. Precīza vadāmība. Izcila saķere. Dinamiskums. Kontakts ar visu nesošo virsmu. Maksimāla jaudas transmisija, pateicoties maksimālai kontakta zonai ar zemi. Saķere braucot atpakaļgaitā un izbraucot līkumus, un visā riepu dzīves laikā. Ņemot Formula 1, kā piemēru. Izcila slapju un sausu apstākļu vilce. Laba stūres reakcija. Saīsināts bremzēšanas attālums (-3%), no 80 līdz 10 km / h. Asimetrisks profils.

Riepu marķējums / efektivitātes klase

We sell new cars tyres which are not older than 2 years.

In this case, the following efficiency classes are valid: Roll resistance: E, Wet grip: B, Trokšņu emisija: 70 dB.

Gadījumā, ja riepa ir ražota pēc 01.07.2012, jāņem vērā pa kresi esošā grafika marķējums.

Montažas serviss Jūsu dzivesvietas tuvumā
Lūdzu norādiet Jūsu pasta indeksu un/vai pilsētu, lai mēs varētu atrast montāžas partneri Jūsu tuvumā.

Mēs varam uzmontēt
jūsu riepas

Izvēlieties vienu no
mūsu montāžas partneriem
savā apvidū

Kā tas darbojas
1. Meklēt montāžas partneris
2. Paredzēt
3. Fit riepas

Michelin – mçs Jûs vedam tâlâk.

Mûsu dibinâtâju, Edouard un André Michelin, vîzija ir bijusi vadlînija MICHELIN zîmola attîstîbai variâk nekâ 125 gadus: padarît braukðanu tik vienkârðu, droðu un çrtu, cik iespçjams – vispirms ar novatoriskâm riepâm un diskiem, pçctam ar ceïu kartçm, ceïveþiem un ieguldîjumiem ceïu infrastruktûras uzlaboðanâ. Turklât notikusi arî aktîva iesaistîðanâs vides aizsargâðanas jautâjumos, lai mûsdienu mobilitâte bûtu ilgtspçjîga, toties videi nekaitîga.

Katru gadu Michelin kompânija saraþo vairâk nekâ 178 miljonus riepas 68 raþotnçs, 17 valstîs, kamçr tâs tirdzniecîbas tîkli darbojâs vairâk nekâ 170 valstîs. Produktu piedâvâjums ir daudzveidîgs: no velosipçdu, vieglo un smago automaðînu, motociklu un traktoru riepâm lîdz piectonnîgu augsnes apstrâdes maðînu riepâm. Michelin visâ pasaulç nodarbina 111,700 cilvçkus un ir îpaðnieks vienai no senâkajâm un slavenâkajâm preèu zîmçm pasaulç – leìendârajam Michelin cilvçciòam.

Mçrítiecîga attîstîba: MICHELIN Total Performance

Jaunu produktu izstrâdç, Michelin uzticîgi îsteno "MICHELIN Total Performance" jeb “ Pilnîgas veiktspçjas” konceptu, kas balstîts pecîzos standartos vienmçr katrâ riepâ izstrâdât vairâkas veiktspçjas îpatnîbas, lai sasniegtu optimâlu rezultâtu. Mçs ievçrojam ðo filozofiju ne tikai standarta produktu izstrâdç, bet arî motosportâ. Daudzas tehniskas inovâcijas palîdz atvieglot slodzi, kas tiktu radîta videi, autovadîtâjiem un uzòçmumiem. Acîm nemanâmi, paslçpti riepu apvalkos, protektora dizainâ un gumijas sastâvâ ir MICHELIN riepu maksimâlais potenciâls, piedâvâjot izcilu saíeri, ilgu kalpoðanas mûþu un samazinâtu degvielas patçriòu, pateicoties zemai rites pretestîbai.

Lai labâk saprastu apstâkïus, kâdiem riepas ir pakïautas ikdienas lietoðanâ, Michelin 2014. gadâ sâka unikâlu pçtniecîbas projektu – 'ceïu lietoðanas labratorija' jeb Road Usage Lab. Eiropâ 3 000 vadîtâju transportlîdzekïiem tika pielikti îpaði mçrîðanas rîki, kas ierakstîjua informâciju par riepas lietoðanu. Ðos atklâjumus izmanto jauno modeïu izstrâdç, padarot tos piemçrtotâkus reâlu auto vadîtâju vajadzîbâm.