Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Michelin X Mine D2 20.5 R25 TL

Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
vissezonas riepasGAN
ātrums
: Apstiprināts
EAN
3528702668238
Article Number
R-181636
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
4.325,90 €

 

Michelin – mçs Jûs vedam tâlâk.

Mûsu dibinâtâju, Edouard un André Michelin, vîzija ir bijusi vadlînija MICHELIN zîmola attîstîbai variâk nekâ 125 gadus: padarît braukðanu tik vienkârðu, droðu un çrtu, cik iespçjams – vispirms ar novatoriskâm riepâm un diskiem, pçctam ar ceïu kartçm, ceïveþiem un ieguldîjumiem ceïu infrastruktûras uzlaboðanâ. Turklât notikusi arî aktîva iesaistîðanâs vides aizsargâðanas jautâjumos, lai mûsdienu mobilitâte bûtu ilgtspçjîga, toties videi nekaitîga.

Katru gadu Michelin kompânija saraþo vairâk nekâ 178 miljonus riepas 68 raþotnçs, 17 valstîs, kamçr tâs tirdzniecîbas tîkli darbojâs vairâk nekâ 170 valstîs. Produktu piedâvâjums ir daudzveidîgs: no velosipçdu, vieglo un smago automaðînu, motociklu un traktoru riepâm lîdz piectonnîgu augsnes apstrâdes maðînu riepâm. Michelin visâ pasaulç nodarbina 111,700 cilvçkus un ir îpaðnieks vienai no senâkajâm un slavenâkajâm preèu zîmçm pasaulç – leìendârajam Michelin cilvçciòam.

Mçrítiecîga attîstîba: MICHELIN Total Performance

Jaunu produktu izstrâdç, Michelin uzticîgi îsteno "MICHELIN Total Performance" jeb “ Pilnîgas veiktspçjas” konceptu, kas balstîts pecîzos standartos vienmçr katrâ riepâ izstrâdât vairâkas veiktspçjas îpatnîbas, lai sasniegtu optimâlu rezultâtu. Mçs ievçrojam ðo filozofiju ne tikai standarta produktu izstrâdç, bet arî motosportâ. Daudzas tehniskas inovâcijas palîdz atvieglot slodzi, kas tiktu radîta videi, autovadîtâjiem un uzòçmumiem. Acîm nemanâmi, paslçpti riepu apvalkos, protektora dizainâ un gumijas sastâvâ ir MICHELIN riepu maksimâlais potenciâls, piedâvâjot izcilu saíeri, ilgu kalpoðanas mûþu un samazinâtu degvielas patçriòu, pateicoties zemai rites pretestîbai.

Lai labâk saprastu apstâkïus, kâdiem riepas ir pakïautas ikdienas lietoðanâ, Michelin 2014. gadâ sâka unikâlu pçtniecîbas projektu – 'ceïu lietoðanas labratorija' jeb Road Usage Lab. Eiropâ 3 000 vadîtâju transportlîdzekïiem tika pielikti îpaði mçrîðanas rîki, kas ierakstîjua informâciju par riepas lietoðanu. Ðos atklâjumus izmanto jauno modeïu izstrâdç, padarot tos piemçrtotâkus reâlu auto vadîtâju vajadzîbâm.