Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Michelin XFN 2 Antisplash 385/55 R22.5 160K Dubultapzīmējums 158L

Pieejamība
Noliktavā
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
K: Apstiprināts līdza 110 km/h
EAN
3528702497029
Article Number
R-192065
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Rites pretestība C Saķere ar slapju ceļa virsmu B Trokšņu emisija 72dB
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
756,90 €

 
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Michelin – mçs Jûs vedam tâlâk.

Mûsu dibinâtâju, Edouard un André Michelin, vîzija ir bijusi vadlînija MICHELIN zîmola attîstîbai variâk nekâ 125 gadus: padarît braukðanu tik vienkârðu, droðu un çrtu, cik iespçjams – vispirms ar novatoriskâm riepâm un diskiem, pçctam ar ceïu kartçm, ceïveþiem un ieguldîjumiem ceïu infrastruktûras uzlaboðanâ. Turklât notikusi arî aktîva iesaistîðanâs vides aizsargâðanas jautâjumos, lai mûsdienu mobilitâte bûtu ilgtspçjîga, toties videi nekaitîga.

Katru gadu Michelin kompânija saraþo vairâk nekâ 178 miljonus riepas 68 raþotnçs, 17 valstîs, kamçr tâs tirdzniecîbas tîkli darbojâs vairâk nekâ 170 valstîs. Produktu piedâvâjums ir daudzveidîgs: no velosipçdu, vieglo un smago automaðînu, motociklu un traktoru riepâm lîdz piectonnîgu augsnes apstrâdes maðînu riepâm. Michelin visâ pasaulç nodarbina 111,700 cilvçkus un ir îpaðnieks vienai no senâkajâm un slavenâkajâm preèu zîmçm pasaulç – leìendârajam Michelin cilvçciòam.

Mçrítiecîga attîstîba: MICHELIN Total Performance

Jaunu produktu izstrâdç, Michelin uzticîgi îsteno "MICHELIN Total Performance" jeb “ Pilnîgas veiktspçjas” konceptu, kas balstîts pecîzos standartos vienmçr katrâ riepâ izstrâdât vairâkas veiktspçjas îpatnîbas, lai sasniegtu optimâlu rezultâtu. Mçs ievçrojam ðo filozofiju ne tikai standarta produktu izstrâdç, bet arî motosportâ. Daudzas tehniskas inovâcijas palîdz atvieglot slodzi, kas tiktu radîta videi, autovadîtâjiem un uzòçmumiem. Acîm nemanâmi, paslçpti riepu apvalkos, protektora dizainâ un gumijas sastâvâ ir MICHELIN riepu maksimâlais potenciâls, piedâvâjot izcilu saíeri, ilgu kalpoðanas mûþu un samazinâtu degvielas patçriòu, pateicoties zemai rites pretestîbai.

Lai labâk saprastu apstâkïus, kâdiem riepas ir pakïautas ikdienas lietoðanâ, Michelin 2014. gadâ sâka unikâlu pçtniecîbas projektu – 'ceïu lietoðanas labratorija' jeb Road Usage Lab. Eiropâ 3 000 vadîtâju transportlîdzekïiem tika pielikti îpaði mçrîðanas rîki, kas ierakstîjua informâciju par riepas lietoðanu. Ðos atklâjumus izmanto jauno modeïu izstrâdç, padarot tos piemçrtotâkus reâlu auto vadîtâju vajadzîbâm.