Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Nankang Winter Activa SV-3 225/40 R18 92V XL

Nankang - Inovatīvs Taivānas riepu ražotājs, īpaši laba cenas- snieguma attiecība, ultra - high performance ražojumi līdz 24 collām

Riepu izmērs
225/40 R18 92V XL  
Pieejamība
Noliktavā
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
V: Apstiprināts līdza 240 km/h
EAN
4717622054477
Preces numurs
R-372096
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
73,30 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:
VIDEO
  • Virzienveida raksts un šķērsrievas no protektora centra līdz riepas pleca daļai veicina ūdens kliedēšanu, kad braukšana notiek uz slapjiem ceļiem. Ūdens tiek aizvadīts pa šķērsrievām no centra uz abām riepas malām. Riepai ir uzlabota vilce sniegā/uz ledus. Sniegs un ledus labi nokrīt no riepas.
  • Šķērsrievas, kas savieno neregulāro garenisko rievu rakstu (no šaura uz platu), samazina trokšņus. Viļņu raksts platajo rievu iekšpusē veicina ūdens, sniega un ledus kliedēšanu.
  • Savītās gareniskās rievas ir tā veidotas labākai ūdens kliedēšanai uz slapjiem ceļiem. Viļņveidīgais raksts rievas iekšpusē veicina saķeri sniegā un uz ledus, kā arī zemes berzi. Trījstūrīgie izciļņi, kas atrodas uz garenisko rievu iekšējo sānu malām, veicina ūdens kliedēšanu un vilci uz slapjiem ceļiem.
  • Zāģu zobu formas šķērsrievas riepas pleca daļā ne vien rada lielāku riepas berzi, bet arī veicina papildus vilci un stabilitāti pagriezienos. Rievas riepas pleca daļā veicina ūdens drenāžu un riepas vilces veiktspēju.
  • Līdzīgi kā bezceļu riepām, sānu malas ir izstrādātas ar platām, robotām rievām, kas palielina saskares virsmu sniegā un uz ledus, kā arī rada sniega šķūrēšanas efektu un veicina vilci uz sniega klātiem ceļiem.
  • Pielāgots 3D lameļu dizains, kas ietver dziļas, vidēji dziļas un seklas lameles, izvietotas dažādās vietās uz riepas raksta izciļņiem. Centra josla ar dziļākajām lamelēm veicina vilci sniegā un uz ledus, sānu mala ar seklākajām lamelēm padara riepu izturīgāku un veicina vadāmību pagriezienos.
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti