Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Nokian zLine RunFlat 225/55 R17 97W runflat

Nokian - Somijas riepu ražotājs. Ziemas riepu speciālists. Augstvērtīgs ražojums vidējā cenu segmentā.

Riepu izmērs
225/55 R17 97W runflat 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
W: Apstiprināts līdza 270 km/h
EAN
6419440161761
Preces numurs
R-276760
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
113,70 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Stable, precise, and quiet Retains its accurate driving properties in high speed driving Excellent safety on wet roads The sporty Nokian zLine is a professional in demanding driving conditions, thanks to its new generation of tread compound, nanotechnology layered structure, and tread pattern developed for fast driving. It immediately responds to steering, which is an essential requirement for safe operation at extreme limits. The new Nokian Intelligent UHP Silica: lower heat generation, better wet grip The Nokian Intelligent UHP Silica tread compound developed for Nokian zLine was specially tailored for demanding use at higher speeds. The new UHP tread compound was refined to have extremely low heat generation, maximising the available mileage and ensuring good structural integrity. The rubber compound works ideally along a wide temperature range, thereby improving wet grip that drivers will truly appreciate. The feel of the road is perfect and provides no surprises under any conditions. Tread pattern supports optimal handling The new, modern tread shape of the Nokian zLine perfectly supports the precise driving feel of this high-performance tyre. As in the other Nokian summer tyres designed for fast driving, the tread is of an asymmetrical inside-outside pattern. The rigid inside and outside shoulder area connects with block patterns that are bound together by longitudinal ribs. The wide, massive ribs stiffen the tyre and reduce the movement of the pattern blocks during road contact. The longitudinal ribs next to the inner shoulder are dominated by deep lateral grooves that stabilise handling. At the same time, this new Hydro Grooves innovation effectively prevents aquaplaning by storing water from between the surface and the tyre, and by guiding the water into the longitudinal grooves. The innovation ensures a safe driving feel, even in the rain. To combat aquaplaning, separate Swoop Grooves were also shaped in the transversal main grooves on the outer shoulder. More driving comfort and durability The semi-circular indentations, reminiscent of a golf ball, on the walls of the transversal grooves provide additional driving comfort for the Nokian zLine. This Silent Groove Design innovation reduces the interior noise and external rolling noise of the vehicle. Even motorists who are used to higher speeds can rely on the Nokian zLine for years of service, even as the tyre gets older and wears down. The extremely stiff steel belt pack, designed for fast Central European roads and combined with a double body structure, is made of high-strength steel wire. The tough, durable Nokian zLine is sure to work well even on poor road sections. A new rim guard provides additional protection for the edge of the rim.
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti