Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Vredestein Comtrac All Season 215/75 R16C 113/111R 6PR

Riepu izmērs
215/75 R16C 113/111R 6PR 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
vissezonas riepasGAN
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
R: Apstiprināts līdza 170 km/h
EAN
8714692248184
Preces numurs
R-202378
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
132,20 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:
Vredestein ražotā riepa Comtrac All Season ir vislabākā izvēle tiem autobraucējiem un uzņēmumiem, kuri gan vasarā, gan ziemā vēlas braukt ar vienām un tām pašām riepām. Šo vieglā komercautomobiļa riepu raksturo komfortablas braukšanas sajūta, izcila vadāmība un stabilitāte uz ceļa. Pārdomāti izstrādātajam protektora materiālam piemīt augsta izturība pret nodilumu, nodrošinot riepai ilgu kalpošanas laiku, un nevainojama saķere ar ceļu slapjos laika apstākļos. Savukārt rūpīgi veidotā lameļu struktūra panāk labu saķeri un vilces spēku uz apsniguša vai apledojuša ceļa. Riepas Comtrac All Season robustais V-veida profils veidots no protektora bloku rindām, kuras izvērstas 'zigzag' veida lokos uz labo un kreiso pusi. Tādējādi tiek panākts zems trokšņa līmenis. Rūpīgi veidota lameļu struktūra.Laba saķere un vilces spēks uz sniega un Labi veidota riepas konstrukcija un robusti pleca bloki Pārdomāti izstrādāts protektora materiāls bez policikliskajām aromātiskajām vielām (PCA) Braukšanas virzienā vērsts V-veida profils ar smalki veidotiem uzrakstiem uz malām Marķēta ar M+S kodu un sniegpārslas simbolu. Laba stabilitāte un vadāmība uz ceļa • Piemērota braukšanai ziemas apstākļos • Ilgs ekspluatācijas laiks • Videi nekaitīga Mūsdienīgs dizains Zems trokšņa līmenis Atbilst prasībām, ar kurām klasificē ziemas riepas.
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti