Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Sava Intensa SUV 235/60 R16 100H

Sava - Goodyear meitas uzņēmuma zemēkā cenu segmenta riepas

Riepu izmērs
235/60 R16 100H 
Pieejamība
ierobežots akciju
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN
5452000743213
Preces numurs
R-365388
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
119,60 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Augstas veiktspējas moderno SUV automašīnu vasaras riepas Intensa suv ir jaunākās paaudzes SUV automašīnu vasaras riepas.

Izgatavotas, lai atbilstu SUV automašīnu prasībām, tās nodrošina uzticamu vadāmību uz slapjas un sausas ceļa virsmas.

Augsta veiktspēja par pieņemamu cenu.

Uzticama veiktspēja uz slapjas ceļa virsmas Precīza vadāmība uz slapjas ceļa virsmas Izgatavotas speciāli SUV automašīnām Zems trokšņu līmenis Uzticama veiktspēja uz slapjas ceļa virsmas Pateicoties speciālam silīcija protektora sastāvam, iegūstiet uzticamu saķeri uz slapjas ceļa virsmas.

Platas gropes viegli novada ūdeni, samazinot akvaplanēšanas risku.

Precīza vadāmība uz slapjas ceļa virsmas Sava intensa suv riepas lieliski darbojas sausos laikapstākļos, izmantojot spēcīgu plecu daļas bloku stabilākai braukšanai līkumos un lielu centra daļas ribu precīzai stūrēšanai.

Izgatavotas speciāli SUV automašīnām Riepām ir spēcīga konstrukcija, lai atbilstu moderno SUV automašīnu prasībām.

Dubultā konstrukcija nozīmē, ka tā varēs izturēt smagas kravas. Zems trokšņu līmenis Klusākas riepas nodrošina komfortablāku braucienu ar mazākiem skaņas traucējumiem.

Sava intensa suv riepām ir protektora zīmējums, kas samazina trokšņu līmeni, padarot braucienu vienmērīgāku un klusāku.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti