Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Star Performer SUV-1 235/60 R18 107V XL

Star Performer - High performance top ražojums, ekskluzīvs zīmols, nepārspējama cenas/snieguma attiecība

Riepu izmērs
235/60 R18 107V XL 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
V: Apstiprināts līdza 240 km/h
EAN
4717622036084
Preces numurs
R-229405
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
84,70 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Star Performer SUV-1

Saprātīga cena un laba kvalitāte nav savstarpēji izslēdzoši faktori, un to pierādaStar Performder SUV 1. Šīs riepas izplata tikai Delticom, un tās ir paredzētas izmantošanai uz apvidus automašīnām (SUV). Riepas tiek piedāvātas no 16 līdz 21 collu izmēros, un ir piemērotas kompaktās klases automašīnām, kā arī sporta spēkratiem. Ir pieejamas riepas ar loka aizsardzību, kā arī pastiprinātās riepas (reinforced), un dažu izmēru riepas var izmantot līdz pat 300 km/h lielam ātrumam (186 mph). Pasūtiet Star Performer SUV 1 jau šodien tiešsaistes veikalā reifen-direkt.lv un gūstiet labumu no īpaši zemām cenām.

Izcilas kvalitātes riepas domātas tieši SUV automašīnām. Nodrošina optimālo saķeri un stabilitāti uz jebkāda veida ceļa virsmas (uz sausas un slapjas ceļa virsmas). Plašas drenāžas rievas un masveida protektora bloki nodrošina precīzu vadāmību un padara drošāku līkumu izbraukšanu. Akvaplanēšanas risks ir krietni samazināts pateicoties gropēm un lamelēm (iegriezumiem), kuras palīdz efektīvāk izkliedēt ūdeni. Pazemināts trokšņa līmenis un paaugstināts komforts braukšanas laikā.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti