Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Vredestein T-Trac 2 175/65 R14 82T

Vredestein - Nīderlandes riepu ražotājs vedējā cenu segmentā

Riepu izmērs
175/65 R14 82T 
Pieejamība
Noliktavā
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN
8714692277818
Preces numurs
R-255665
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
40,40 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
VIDEO

T-Trac 2 ir neapšaubāma, energoefektīva riepa ar augstu drošības rezervi. Optimizētais profila bloku dizains un augstas kvalitātes silīcija dioksīda sastāvs saglabā zemu rites pretestību un augstu nodilumizturības pakāpi. T-Trac 2 nodrošina lielisku vadāmību un bremzēšanu gan uz sausām, gan slapjām ceļa virsmām. Šīs īpašības padara riepu ideālu braukšanai pilsētas vidē, kas ietver biežu apstāšanos. Tomēr ar T ātruma indeksu T-Trac 2 ir arī piemērota gariem braucieniem - tādēļ šī riepa ir patiesi visaptveroša.

Iezīmes:

 • Pilns silīcija dioksīda sastāvs ar precīzi iestrādātu profilu
 • Trīs centrālās gareniskās rievas
 • Sānu rievas
 • Optimizēts protektora bloku izvietojums
 • Asimetriska, bez virziena riepa
 • T ātruma indekss

Ieguvumi:

 • Zema rites pretestība
 • Laba saķere ar mitrām ceļa virsmām
 • Nodilumizturīga riepa, ilgs kalpošanas laiks
 • Ātra un vienāda ūdens izkliedēšana
 • Zems trokšņu līmenis 4:
 • Stabila vadība un sportisks izskats
 • Piemērots ātrumam līdz 118 mph (190 km / h)
Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti