Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Vredestein Wintrac 4 Xtreme 275/45 R19 108V XL

Riepu izmērs
275/45 R19 108V  Mainīt 
Pieejamība
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums
V: Apstiprināts līdza 240 km/h
EAN
8714692189067
Preces numurs
R-158109
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
254,80 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Bieži vien tiek nopirkti kopā:
 • Kopsumma:
  1.096,50
  1 x Vredestein Wintrac 4 Xtreme 275/45 R19 108V XL =
  254,80 €
  1 x Maggi Maggi - CANEARM101 =
  77,30 €

Wintrac 4 xtreme ir pirmās ziemas riepas ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem. Giugiaro dizains un gludās līnijas, W veida protektorā, piešķir šīm riepām spēkpilnu izskatu. Wintrac 4 xtreme atspoguļo visjaunākās izstrādnes luksusa SUV segmentā, kur prioritāte tiek piešķirta drošībai, dizainam un komfortam. Wintrac 4 xtreme piemīt atbilstošās iezīmes braukšanai pa ceļiem, bet tā ietver arī vairākus svarīgus apvidus braukšanas raksturojumus. Protektoram ir labas pašattīrīšanās īpašības, izcili braukšanas rādītāji uz sniega vai ledus ceļa segumiem. Giugiaro dizains Izcilas pašattīrīšanās īpašības, pateicoties W veida protektora zīmējumam Optimum Silica Processing™ (OSP™), protektora materiāla sastāvā Pilnveidots protektora sastāvs Stingras sānu malas Īpaša aizsargjoslas uzbūve Vienlīdzīgs spiediena sadalījums protektora nospiedumā ar dažāda izmēra protektora blokiem Iespaidīgs izskats, pateicoties agresīvajām, Labas braukšanas īpašības, uz sniega un lauku ceļiem Laba saķere uz slapjiem ceļa segumiem Izcila izturība pret slīdēšanu uz slapjiem Precīza stūrēšana lielos ātrumos Zems trokšņa līmenis.

Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti