Payment Banner

Svarīgi: Mēs Jums piegādāsim tikai riepu. Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.

Yokohama Advan A032R 165/70 R10 72H

Yokohama - Japānas riepu ražotājs, specializējas high performance augstākajā cenas segmentā

Riepu izmērs
165/70 R10 72H 
Pieejamība
ierobežots akciju
riepas
vasaras riepasSo
ātrums
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN
4968814595241
Preces numurs
R-138761
DEX
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums reifen-direkt.lv​@delti.com
171,20 €
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Izmantots korpuss, sānu malas un protektora sakausējums no iepriekšējās paaudzes IMSA sacīkšu slick riepām, Yokohama A032R sacīkšu riepām ir nepārspējama veiktspēja. Iekšējā uzbūve: dubultas tērauda jostas, apvienojumā ar neilona pārklājumu, nodrošina papildus stiprinājumu un veicinājusi vadāmības uzlabošanu. Uzlabotais labākas-saķeres gumijas sakausējums nodrošina ātru riepas uzsilšanu, un labāku līkumu izbraukšanu, kā arī bremzēšanas sniegumu. Multi-radius protektora zīmējums optimizējis riepas kontakta virsmu ar saķeres laukumu visa protektora platumā, plakanie protektora bloki garantē spēcīgāku saķeri līkumos, ar minimālu pretestību. Simetriskais „Aqua Tusk” protektora zīmējums ļauj izbraukt līkumus neticamā ātrumā, un sasniegti lieliski bremzēšanas rādītāji uz slapjas virsmas sacīkšu laikā.

Riepu marķējums / efektivitātes klase
Riepu marķējums / efektivitātes klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti